Introduction

Joomla PWA is the Best Joomla Progressive Web App plugin for your Joomla website.


 • Easy to use, functional
 • Well-documented
 • Perfectly designed back-end
 • Notes and descriptions for every part and parameter

How to install and setup?
You can install and setup just in minutes or
If you want SUPER FAST SUPPORT TEAM offers FREE INSTALLATION!

How to create App Icons?
Do not spend time to prepare them, it is never problem! Our team deliver all app icons for you!

FEATURES

Progressive web app is one of the easiest ways for your site visitors to contact you.
Studies have shown that those who have a live support line on their website make more sales. Add it to your site and increase your business.

No coding required.

No coding knowledge is required to use Joomla PWA. All you have to do is follow the steps that came with the package. You will complete the setup in minutes.

Super easy setup

Each step of the installation is explained in detail.
You can install and setup in just a few minutes by following the steps

Setup by developer.

Stil need setup help?
Do not hesitate to contact us. We do it for you!

IOS Custom Prompt - UNIQUE FEATURE

Show custom add to homescreen promp message at IOS devices
Design the prompt as you wish

Android Custom Prompt - UNIQUE FEATURE

Show custom add to homescreen promp message at Android devices
Design the prompt as you wish

Push Notifications Enabled

Add your push notification id easily
We also give a free service for push notification enabling to All in One Package

Pass the Google Chrome Lighthouse test successfully.

Your website and application will pass the Chrome Dev Lighthouse test with success.

Application Icons Automated Creation

Send us just 1 icon for your application.
PWAOnline will create the required icons automatically.

Custom start page

Custom start page setup with any parameter
Setup your start page and let visitor to view the selected page at app start

Meta tags automation

All required meta tags generated automatically.

Apple Touch Icons

You can enable Apple Touch Icons

PWA Shortcuts Menu - UNIQUE FEATURE

You can add as much as shortcuts you want!
Create direct links for the sections.
This links shows with icons when user click on to the application icon.

Pre Loaders

Select the best pre-loader that fits to your project
Pre Loaders helps visitors to get an idea about the page loading time

Custom CSS and Custom JS - UNIQUE FEATURE

You can add custom JS and CSS code easily at plugin parameters

14 Language files added - UNIQUE FEATURE

en-GB : Extension is available in English. Languages files will be installed automatically.
cs-CZ : Rozšíření je k dispozici v češtině. Soubory jazyků se nainstalují automaticky.
da-DK : Extension er tilgængelig på dansk. Sprogfiler installeres automatisk.
de-DE : Die Erweiterung ist in deutscher Sprache verfügbar. Sprachdateien werden automatisch installiert.
el-GR : Η επέκταση διατίθεται στα ελληνικά. Τα αρχεία γλωσσών θα εγκατασταθούν αυτόματα.
es-ES : La extensión está disponible en español. Los archivos de idiomas se instalarán automáticamente.
fr-FR : L'extension est disponible en français. Les fichiers de langues seront installés automatiquement.
it-IT : L'estensione è disponibile in italiano. I file delle lingue verranno installati automaticamente.
nl-NL : Extensie is beschikbaar in het Nederlands. Taalbestanden worden automatisch geïnstalleerd.
pl-PL : Rozszerzenie dostępne w języku polskim. Pliki językowe zostaną zainstalowane automatycznie.
pt-PT : A extensão está disponível em português. Os arquivos de idiomas serão instalados automaticamente.
ru-RU : Расширение доступно на русском языке. Файлы языков будут установлены автоматически.
sv-SE :Extension finns på svenska. Språkfiler installeras automatiskt.
tr-TR : Uzantı Türkçe olarak mevcuttur. Diller dosyaları otomatik olarak yüklenecektir.

** Joomla PWA **, Joomla web siteniz için ** En İyi Joomla Aşamalı Web Uygulaması ** eklentisidir.

 • Kullanımı kolay, işlevsel
 • İyi belgelenmiş
 • Mükemmel tasarlanmış arka uç
 • Her parça ve parametre için notlar ve açıklamalar

** Nasıl kurulur ve kurulur? **
Dakikalar içinde kurabilir ve kurabilirsiniz veya
İsterseniz SÜPER HIZLI DESTEK EKİBİ ÜCRETSİZ KURULUM sunar!

** Uygulama Simgeleri nasıl oluşturulur? **
Onları hazırlamak için zaman harcamayın, bu asla sorun değil! Ekibimiz sizin için tüm uygulama simgelerini teslim ediyor!

ÖZELLİKLERİ

Progresif web uygulaması, site ziyaretçilerinizin sizinle iletişim kurmasının en kolay yollarından biridir.
Araştırmalar, web sitesinde canlı destek hattı bulunanların daha fazla satış yaptığını göstermiştir. Sitenize ekleyin ve işinizi artırın.

Kodlama gerekmez.

Joomla PWA'yı kullanmak için herhangi bir kodlama bilgisi gerekmez. Tek yapmanız gereken paket ile birlikte gelen adımları takip etmektir. Kurulumu dakikalar içinde tamamlayacaksınız.

Süper kolay kurulum

Kurulumun her adımı ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Adımları izleyerek sadece birkaç dakika içinde kurabilir ve kurabilirsiniz

Geliştiriciye göre kurulum.

Kurulum yardımına mı ihtiyacınız var?
Bizimle iletişim kurmakta tereddüt etmeyin. Bunu sizin için yapıyoruz!

IOS Özel İstemi - EŞSİZ ÖZELLİK

IOS cihazlarında ana ekrana özel ekleme istem mesajını göster
İstemi istediğiniz gibi tasarlayın

Android Özel İstemi - EŞSİZ ÖZELLİK

Android cihazlarda ana ekrana özel ekle istem mesajı göster
İstemi istediğiniz gibi tasarlayın

Push Bildirimleri Etkinleştirildi

Anlık bildirim kimliğinizi kolayca ekleyin
Ayrıca Hepsi Bir Arada Paketi etkinleştiren push bildirimi için ücretsiz bir hizmet veriyoruz

Google Chrome Lighthouse testini başarıyla geçin.

Web siteniz ve uygulamanız Chrome Dev Lighthouse testini başarıyla geçecek.

Uygulama Simgeleri Otomatik Oluşturma

Başvurunuz için bize sadece 1 simge gönderin.
PWAOnline, gerekli simgeleri otomatik olarak oluşturacaktır.

Özel başlangıç ​​sayfası

Herhangi bir parametre ile özel başlangıç ​​sayfası kurulumu
Başlangıç ​​sayfanızı ayarlayın ve ziyaretçinin seçilen sayfayı uygulama başlangıcında görüntülemesine izin verin

Meta etiket otomasyonu

Tüm gerekli meta etiketler otomatik olarak oluşturulur.

Apple Touch Simgeleri

Apple Touch Simgelerini etkinleştirebilirsiniz

PWA Kısayolları Menüsü - EŞSİZ ÖZELLİK

İstediğiniz kadar kısayol ekleyebilirsiniz!
Bölümler için doğrudan bağlantılar oluşturun.
Bu bağlantılar, kullanıcı uygulama simgesine tıkladığında simgelerle gösterilir.

Ön Yükleyiciler

Projenize en uygun ön yükleyiciyi seçin
Ön Yükleyiciler, ziyaretçilerin sayfa yükleme süresi hakkında fikir edinmesine yardımcı olur

Özel CSS ve Özel JS - EŞSİZ ÖZELLİK

Eklenti parametrelerinde kolayca özel JS ve CSS kodu ekleyebilirsiniz.

** Joomla PWA ** è il plug-in ** Miglior Joomla Progressive Web App ** per il tuo sito web Joomla.

 • Facile da usare, funzionale
 • Ben documentato
 • Back-end perfettamente progettato
 • Note e descrizioni per ogni parte e parametro

** Come installare e configurare? **
Puoi installare e configurare in pochi minuti o
Se vuoi SUPPORTO SUPER VELOCE TEAM offre INSTALLAZIONE GRATUITA!

** Come creare icone di app? **
Non perdere tempo a prepararli, non è mai un problema! Il nostro team ti fornisce tutte le icone delle app!

CARATTERISTICHE

L'app Web progressiva è uno dei modi più semplici per i visitatori del tuo sito di contattarti.
Gli studi hanno dimostrato che coloro che hanno una linea di supporto dal vivo sul proprio sito web fanno più vendite. Aggiungilo al tuo sito e aumenta il tuo business.

Nessuna codifica richiesta.

Non è richiesta alcuna conoscenza di codifica per utilizzare Joomla PWA. Tutto quello che devi fare è seguire i passaggi forniti con il pacchetto. Completerai la configurazione in pochi minuti.

Configurazione super facile

Ogni fase dell'installazione è spiegata in dettaglio.
Puoi installare e configurare in pochi minuti seguendo i passaggi

Installazione da parte dello sviluppatore.

Hai ancora bisogno di aiuto per la configurazione?
Non esitare a contattarci. Lo facciamo per te!

Prompt personalizzato IOS - CARATTERISTICA UNICA

Mostra l'aggiunta personalizzata al messaggio promp della schermata iniziale sui dispositivi IOS
Progetta il prompt come desideri

Prompt personalizzato Android - CARATTERISTICA UNICA

Mostra l'aggiunta personalizzata al messaggio promp della schermata iniziale sui dispositivi Android
Progetta il prompt come desideri

Notifiche push abilitate

Aggiungi facilmente il tuo ID di notifica push
Forniamo anche un servizio gratuito di notifica push che abilita il pacchetto All in One

Supera con successo il test del faro di Google Chrome.

Il tuo sito web e la tua applicazione supereranno con successo il test Chrome Dev Lighthouse.

Creazione automatica di icone delle applicazioni

Inviaci solo 1 icona per la tua applicazione.
PWAOnline creerà automaticamente le icone richieste.

Pagina iniziale personalizzata

Configurazione personalizzata della pagina iniziale con qualsiasi parametro
Imposta la tua pagina iniziale e consenti al visitatore di visualizzare la pagina selezionata all'avvio dell'app

Automazione dei metatag

Tutti i meta tag richiesti vengono generati automaticamente.

Icone touch Apple

Puoi abilitare le icone Apple Touch

Menu scorciatoie PWA - CARATTERISTICA UNICA

Puoi aggiungere tutte le scorciatoie che desideri!
Crea collegamenti diretti per le sezioni.
Questo collegamento viene visualizzato con le icone quando l'utente fa clic sull'icona dell'applicazione.

Pre caricatori

Seleziona il miglior precaricatore che si adatta al tuo progetto
Pre Loaders aiuta i visitatori a farsi un'idea del tempo di caricamento della pagina

CSS personalizzato e JS personalizzato - CARATTERISTICA UNICA

Puoi aggiungere facilmente codice JS e CSS personalizzato nei parametri del plug-in.

** Joomla PWA ** ist das ** beste Joomla Progressive Web App ** -Plugin für Ihre Joomla-Website.

 • Einfach zu bedienen, funktional
 • Gut dokumentiert
 • Perfekt gestaltetes Backend
 • Hinweise und Beschreibungen zu jedem Teil und Parameter

** Wie installiere und richte ich ein? **
Sie können installieren und einrichten in nur wenigen Minuten oder
Wenn Sie möchten, bietet SUPER FAST SUPPORT TEAM KOSTENLOSE INSTALLATION!

** Wie erstelle ich App-Symbole? **
Nehmen Sie sich keine Zeit, um sie vorzubereiten, es ist nie ein Problem! Unser Team liefert alle App-Symbole für Sie!

EIGENSCHAFTEN

Die progressive Web-App ist eine der einfachsten Möglichkeiten für Ihre Website-Besucher, Sie zu kontaktieren.
Studien haben gezeigt, dass diejenigen, die eine Live-Support-Linie auf ihrer Website haben, mehr Umsatz machen. Fügen Sie es Ihrer Website hinzu und steigern Sie Ihr Geschäft.

Keine Codierung erforderlich.

Für die Verwendung von Joomla PWA sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Sie müssen lediglich die mit dem Paket gelieferten Schritte ausführen. Sie werden das Setup in wenigen Minuten abschließen.

Super einfaches Setup

Jeder Schritt der Installation wird ausführlich erklärt.
Sie können die Installation und Einrichtung in nur wenigen Minuten durchführen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen

Setup vom Entwickler.

Benötigen Sie Setup-Hilfe?
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir machen das für Sie!

IOS Custom Prompt - EINZIGARTIGE FUNKTION

Benutzerdefinierte Eingabeaufforderung zum Hinzufügen zum Homescreen auf iOS-Geräten anzeigen
Gestalten Sie die Eingabeaufforderung nach Ihren Wünschen

Benutzerdefinierte Eingabeaufforderung für Android - EINZIGARTIGE FUNKTION

Benutzerdefinierte Eingabeaufforderung zum Hinzufügen zum Homescreen auf Android-Geräten anzeigen
Gestalten Sie die Eingabeaufforderung nach Ihren Wünschen

Push-Benachrichtigungen aktiviert

Fügen Sie einfach Ihre Push-Benachrichtigungs-ID hinzu
Wir bieten auch einen kostenlosen Service für Push-Benachrichtigungen für All-in-One-Pakete

Bestehen Sie den Google Chrome Lighthouse-Test erfolgreich.

Ihre Website und Ihre Anwendung bestehen den Chrome Dev Lighthouse-Test mit Erfolg.

Anwendungssymbole Automatisierte Erstellung

Senden Sie uns nur 1 Symbol für Ihre Bewerbung.
PWAOnline erstellt die erforderlichen Symbole automatisch.

Benutzerdefinierte Startseite

Benutzerdefiniertes Startseiten-Setup mit einem beliebigen Parameter
Richten Sie Ihre Startseite ein und lassen Sie den Besucher die ausgewählte Seite beim Start der App anzeigen

Automatisierung von Meta-Tags

Alle erforderlichen Meta-Tags werden automatisch generiert.

Apple Touch-Symbole

Sie können Apple Touch Icons aktivieren

PWA-Kontextmenü - EINZIGARTIGE FUNKTION

Sie können beliebig viele Verknüpfungen hinzufügen!
Erstellen Sie direkte Links für die Abschnitte.
Dieser Link wird mit Symbolen angezeigt, wenn der Benutzer auf das Anwendungssymbol klickt.

Vorlader

Wählen Sie den besten Pre-Loader aus, der zu Ihrem Projekt passt
Pre Loaders hilft den Besuchern, sich ein Bild über die Ladezeit der Seite zu machen

Benutzerdefiniertes CSS und benutzerdefiniertes JS - EINZIGARTIGE FUNKTION

Sie können benutzerdefinierten JS- und CSS-Code einfach über Plugin-Parameter hinzufügen.

** Joomla PWA ** je ** nejlepší Joomla progresivní webová aplikace ** plugin pro váš web Joomla.

 • Snadné použití, funkční
 • Dobře zdokumentované
 • Dokonale navržený back-end
 • Poznámky a popisy pro každou část a parametr

** Jak nainstalovat a nastavit? **
Instalaci a nastavení můžete provést během několika minut nebo
Pokud chcete SUPER FAST SUPPORT TEAM nabízí INSTALACI ZDARMA!

** Jak vytvořit ikony aplikací? **
Neztrácejte čas jejich přípravou, nikdy to není problém! Náš tým vám poskytne všechny ikony aplikací!

FUNKCE

Progresivní webová aplikace je jedním z nejjednodušších způsobů, jak vás mohou návštěvníci vašeho webu kontaktovat.
Studie ukázaly, že ti, kteří mají na svém webu linku podpory naživo, dosahují vyššího prodeje. Přidejte jej na svůj web a zvyšte své podnikání.

Není nutné žádné kódování.

K používání Joomla PWA nejsou nutné žádné znalosti kódování. Jediné, co musíte udělat, je postupovat podle pokynů dodaných s balíčkem. Nastavení dokončíte za pár minut.

Super snadné nastavení

Každý krok instalace je podrobně vysvětlen.
Instalaci a nastavení můžete provést za pár minut podle pokynů

Nastavení vývojářem.

Stále potřebujete pomoc s nastavením?
Neváhejte nás kontaktovat. Děláme to za vás!

IOS Custom Prompt - UNIQUE FEATURE

Zobrazit vlastní výzvu k přidání na domovskou obrazovku na zařízeních IOS
Navrhněte výzvu podle svého přání

Vlastní výzva pro Android - JEDINEČNÁ FUNKCE

Zobrazit vlastní výzvu k přidání na domovskou obrazovku na zařízeních Android
Navrhněte výzvu podle svého přání

Oznámení push povolena

Přidejte své ID oznámení snadno
Balíčku All in One také poskytujeme bezplatnou službu pro zasílání oznámení push

Úspěšně projděte testem Google Chrome Lighthouse.

Váš web a aplikace úspěšně projdou testem Chrome Dev Lighthouse.

Ikony aplikací Automatické vytváření

Zašlete nám pouze 1 ikonu pro vaši aplikaci.
PWAOnline vytvoří požadované ikony automaticky.

Vlastní úvodní stránka

Vlastní nastavení úvodní stránky s libovolným parametrem
Nastavte svou úvodní stránku a nechte návštěvníka zobrazit vybranou stránku při spuštění aplikace

Automatizace metaznaček

Všechny požadované metaznačky se generují automaticky.

Ikony Apple Touch

Můžete povolit Apple Touch Icons

Nabídka zkratek PWA - JEDINEČNÁ FUNKCE

Můžete přidat libovolný počet zkratek!
Vytvořte přímé odkazy pro sekce.
Tento odkaz se zobrazuje s ikonami, když uživatel klikne na ikonu aplikace.

Pre Loaders

Vyberte nejlepší předpínač, který odpovídá vašemu projektu
Pre Loaders pomáhá návštěvníkům získat představu o době načítání stránky

Custom CSS and Custom JS - UNIQUE FEATURE

Můžete snadno přidat vlastní kód JS a CSS v parametrech pluginu.

** Joomla PWA ** es el complemento ** Mejor aplicación web progresiva de Joomla ** para su sitio web Joomla.

 • Fácil de usar, funcional
 • Bien documentado
 • Back-end perfectamente diseñado
 • Notas y descripciones de cada pieza y parámetro.

** ¿Cómo instalar y configurar? **
Puede instalar y configurar en cuestión de minutos o
¡Si lo desea, el EQUIPO DE APOYO SUPER RÁPIDO ofrece INSTALACIÓN GRATUITA!

** ¿Cómo crear iconos de aplicaciones? **
No dedique tiempo a prepararlos, ¡nunca es problema! ¡Nuestro equipo entrega todos los íconos de aplicaciones para usted!

CARACTERÍSTICAS

La aplicación web progresiva es una de las formas más fáciles para que los visitantes de su sitio se comuniquen con usted.
Los estudios han demostrado que aquellos que tienen una línea de soporte en vivo en su sitio web obtienen más ventas. Agréguelo a su sitio y aumente su negocio.

No se requiere codificación.

No se requieren conocimientos de codificación para utilizar Joomla PWA. Todo lo que tiene que hacer es seguir los pasos que vienen con el paquete. Completará la configuración en minutos.

Configuración súper fácil

Cada paso de la instalación se explica en detalle.
Puede instalar y configurar en solo unos minutos siguiendo los pasos

Configuración por desarrollador.

¿Aún necesitas ayuda con la configuración?
No dude en ponerse en contacto con nosotros. ¡Lo hacemos por ti!

Aviso personalizado de IOS - FUNCIÓN ÚNICA

Mostrar mensaje personalizado para agregar a la pantalla de inicio en los dispositivos IOS
Diseñe el mensaje como desee

Aviso personalizado de Android - FUNCIÓN ÚNICA

Mostrar mensaje personalizado para agregar a la pantalla de inicio en dispositivos Android
Diseñe el mensaje como desee

Notificaciones push habilitadas

Agregue su ID de notificación push fácilmente
También ofrecemos un servicio gratuito de notificación automática que permite el paquete Todo en uno.

Pasar la prueba del faro de Google Chrome con éxito.

Su sitio web y su aplicación pasarán la prueba de Chrome Dev Lighthouse con éxito.

Creación automatizada de iconos de aplicaciones

Envíenos solo 1 icono para su aplicación.
PWAOnline creará los iconos requeridos automáticamente.

Página de inicio personalizada

Configuración personalizada de la página de inicio con cualquier parámetro
Configure su página de inicio y permita que el visitante vea la página seleccionada al inicio de la aplicación

Automatización de metaetiquetas

Todas las metaetiquetas necesarias se generan automáticamente.

Iconos táctiles de Apple

Puede habilitar los iconos táctiles de Apple

Menú de accesos directos de PWA - FUNCIÓN ÚNICA

¡Puede agregar tantos accesos directos como desee!
Crea enlaces directos para las secciones.
Estos enlaces se muestran con iconos cuando el usuario hace clic en el icono de la aplicación.

Precargadores

Seleccione el mejor precargador que se adapte a su proyecto
Pre Loaders ayuda a los visitantes a tener una idea sobre el tiempo de carga de la página.

CSS personalizado y JS personalizado - FUNCIÓN ÚNICA

Puede agregar código JS y CSS personalizado fácilmente en los parámetros del complemento.

** Joomla PWA ** est le ** meilleur plugin Joomla Progressive Web App ** pour votre site Web Joomla.

 • Facile à utiliser, fonctionnel
 • Bien documenté
 • Back-end parfaitement conçu
 • Notes et descriptions pour chaque pièce et paramètre

** Comment installer et configurer? **
Vous pouvez installer et configurer en quelques minutes ou
Si vous voulez une ÉQUIPE DE SUPPORT SUPER RAPIDE, vous offre une INSTALLATION GRATUITE!

** Comment créer des icônes d'application? **
Ne passez pas de temps à les préparer, ce n'est jamais un problème! Notre équipe vous livre toutes les icônes d'applications!

FONCTIONNALITÉS

L'application Web progressive est l'un des moyens les plus simples pour les visiteurs de votre site de vous contacter.
Des études ont montré que ceux qui ont une ligne d'assistance en direct sur leur site Web font plus de ventes. Ajoutez-le à votre site et augmentez votre activité.

Aucun codage requis.

Aucune connaissance en codage n'est requise pour utiliser Joomla PWA. Tout ce que vous avez à faire est de suivre les étapes fournies avec le package. Vous terminerez la configuration en quelques minutes.

Configuration super facile

Chaque étape de l'installation est expliquée en détail.
Vous pouvez installer et configurer en quelques minutes en suivant les étapes

Configuration par le développeur.

Vous avez encore besoin d'aide pour la configuration?
N'hésitez pas à nous contacter. Nous le faisons pour vous!

Invite personnalisée IOS - FONCTION UNIQUE

Afficher un message d'ajout personnalisé à l'écran d'accueil sur les appareils IOS
Concevez l'invite comme vous le souhaitez

Invite personnalisée Android - FONCTIONNALITÉ UNIQUE

Afficher un message d'ajout personnalisé à l'écran d'accueil sur les appareils Android
Concevez l'invite comme vous le souhaitez

Notifications push activées

Ajoutez facilement votre identifiant de notification push
Nous offrons également un service gratuit de notification push permettant à tout en un package

Réussissez le test du phare Google Chrome.

Votre site Web et votre application réussiront le test Chrome Dev Lighthouse.

Création automatisée des icônes d'application

Envoyez-nous une seule icône pour votre application.
PWAOnline créera automatiquement les icônes requises.

Page de démarrage personnalisée

Configuration de la page de démarrage personnalisée avec n'importe quel paramètre
Configurez votre page de démarrage et laissez le visiteur voir la page sélectionnée au démarrage de l'application

Automatisation des balises Meta

Toutes les balises meta requises sont générées automatiquement.

Icônes Apple Touch

Vous pouvez activer les icônes Apple Touch

Menu des raccourcis PWA - FONCTION UNIQUE

Vous pouvez ajouter autant de raccourcis que vous le souhaitez!
Créez des liens directs pour les sections.
Ce lien s'affiche avec des icônes lorsque l'utilisateur clique sur l'icône de l'application.

Pré-chargeurs

Sélectionnez le meilleur pré-chargeur qui correspond à votre projet
Pre Loaders aide les visiteurs à se faire une idée du temps de chargement de la page

CSS personnalisé et JS personnalisé - FONCTIONNALITÉ UNIQUE

Vous pouvez facilement ajouter du code JS et CSS personnalisé aux paramètres du plugin.

** Joomla PWA ** is de ** Beste Joomla Progressive Web App ** plug-in voor uw Joomla-website.

 • Gemakkelijk te gebruiken, functioneel
 • Goed gedocumenteerd
 • Perfect ontworpen back-end
 • Opmerkingen en beschrijvingen voor elk onderdeel en elke parameter

** Hoe te installeren en in te stellen? **
U kunt binnen enkele minuten installeren en instellen of
Als je SUPERSNELLE SUPPORT-TEAM wilt, biedt het GRATIS INSTALLATIE!

** Hoe app-pictogrammen maken? **
Besteed geen tijd om ze voor te bereiden, het is nooit een probleem! Ons team levert alle app-pictogrammen voor u!

KENMERKEN

Progressive web-app is een van de gemakkelijkste manieren waarop bezoekers van uw site contact met u kunnen opnemen.
Studies hebben aangetoond dat degenen die een live supportlijn op hun website hebben, meer verkopen. Voeg het toe aan uw site en vergroot uw omzet.

Geen codering vereist.

Er is geen kennis van codering vereist om Joomla PWA te gebruiken. Het enige dat u hoeft te doen, is de stappen volgen die bij het pakket zijn geleverd. U voltooit de installatie binnen enkele minuten.

Supergemakkelijke installatie

Elke stap van de installatie wordt in detail uitgelegd.
U kunt binnen enkele minuten installeren en instellen door de stappen te volgen

Opstelling door ontwikkelaar.

Heb je nog steeds hulp nodig bij het instellen?
Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij doen het voor jou!

IOS Custom Prompt - UNIEKE FUNCTIE

Toon aangepast promptbericht voor toevoegen aan startscherm op IOS-apparaten
Ontwerp de prompt zoals u dat wilt

Android Custom Prompt - UNIEKE FUNCTIE

Toon aangepast promp-bericht voor toevoegen aan startscherm op Android-apparaten
Ontwerp de prompt zoals u dat wilt

Push-meldingen ingeschakeld

Voeg eenvoudig uw push-notificatie-ID toe
We bieden ook een gratis service voor pushmeldingen die All in One Package mogelijk maken

De Google Chrome Lighthouse-test met succes doorstaan.

Uw website en applicatie zullen de Chrome Dev Lighthouse-test met succes doorstaan.

Applicatiepictogrammen Geautomatiseerde creatie

Stuur ons slechts 1 pictogram voor uw toepassing.
PWAOnline zal automatisch de vereiste pictogrammen aanmaken.

Aangepaste startpagina

Aangepaste startpagina-instelling met elke parameter
Stel uw startpagina in en laat de bezoeker de geselecteerde pagina bekijken bij het starten van de app

Meta-tags automatisering

Alle vereiste metatags worden automatisch gegenereerd.

Apple Touch-pictogrammen

U kunt Apple Touch-pictogrammen inschakelen

PWA-snelkoppelingsmenu - UNIEKE FUNCTIE

U kunt zoveel snelkoppelingen toevoegen als u wilt!
Maak directe links voor de secties.
Deze link wordt weergegeven met pictogrammen wanneer de gebruiker op het toepassingspictogram klikt.

Voorladers

Selecteer de beste voorlader die bij uw project past
Pre Loaders helpt bezoekers om een ​​idee te krijgen van de laadtijd van de pagina

Custom CSS en Custom JS - UNIEKE FUNCTIE

U kunt eenvoudig aangepaste JS- en CSS-code toevoegen via plugin-parameters.

** Joomla PWA ** to wtyczka ** Best Joomla Progressive Web App ** dla Twojej witryny Joomla.

 • Łatwy w użyciu, funkcjonalny
 • Dobrze udokumentowane
 • Doskonale zaprojektowane zaplecze
 • Uwagi i opisy dla każdej części i parametru

** Jak zainstalować i skonfigurować? **
Możesz zainstalować i skonfigurować w zaledwie kilka minut lub
Jeśli chcesz SUPER SZYBKI ZESPÓŁ WSPARCIA oferuje BEZPŁATNĄ INSTALACJĘ!

** Jak tworzyć ikony aplikacji? **
Nie trać czasu na ich przygotowanie, to nigdy nie jest problem! Nasz zespół dostarcza dla Ciebie wszystkie ikony aplikacji!

FUNKCJE

Progresywna aplikacja internetowa to jeden z najłatwiejszych sposobów na skontaktowanie się z Tobą przez odwiedzających witrynę.
Badania wykazały, że ci, którzy mają linię wsparcia na żywo w swojej witrynie, osiągają więcej sprzedaży. Dodaj go do swojej witryny i rozwijaj swój biznes.

Nie jest wymagane kodowanie.

Do korzystania z Joomla PWA nie jest wymagana znajomość kodowania. Wszystko, co musisz zrobić, to postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do pakietu. Konfiguracja zostanie zakończona w ciągu kilku minut.

Super łatwa konfiguracja

Każdy etap instalacji jest szczegółowo wyjaśniony.
Możesz zainstalować i skonfigurować w zaledwie kilka minut, postępując zgodnie z instrukcjami

Konfiguracja przez programistę.

Nadal potrzebujesz pomocy w konfiguracji?
Nie wahaj się z nami skontaktować. Robimy to za Ciebie!

Niestandardowy monit IOS - UNIKALNA FUNKCJA

Pokaż niestandardową wiadomość promp dotyczącą dodawania do ekranu głównego na urządzeniach z systemem IOS
Zaprojektuj monit według własnego uznania

Niestandardowy monit systemu Android - UNIKALNA FUNKCJA

Pokaż niestandardową wiadomość promp dotyczącą dodawania do ekranu głównego na urządzeniach z systemem Android
Zaprojektuj monit według własnego uznania

Powiadomienia push włączone

Dodaj swój identyfikator powiadomienia push w łatwy sposób
Udostępniamy również bezpłatną usługę powiadamiania push umożliwiającą All in One Package

Pomyślnie zdaj test Google Chrome Lighthouse.

Twoja witryna i aplikacja pomyślnie przejdą test Chrome Dev Lighthouse.

Ikony aplikacji Automatyczne tworzenie

Wyślij nam tylko 1 ikonę dla swojej aplikacji.
PWAOnline automatycznie utworzy wymagane ikony.

Niestandardowa strona startowa

Niestandardowe ustawienia strony początkowej z dowolnym parametrem
Skonfiguruj swoją stronę startową i pozwól odwiedzającemu zobaczyć wybraną stronę przy uruchomieniu aplikacji

Automatyzacja metatagów

Wszystkie wymagane metatagi są generowane automatycznie.

Ikony dotykowe Apple

Możesz włączyć ikony Apple Touch

Menu skrótów PWA - UNIKALNA FUNKCJA

Możesz dodać tyle skrótów, ile chcesz!
Utwórz bezpośrednie linki do sekcji.
To łącze jest wyświetlane z ikonami, gdy użytkownik kliknie ikonę aplikacji.

Pre Loadery

Wybierz najlepszą ładowarkę wstępną, która pasuje do Twojego projektu
Pre Loadery pomagają odwiedzającym zorientować się w czasie ładowania strony

Niestandardowy CSS i niestandardowy JS - UNIKALNA FUNKCJA

Możesz łatwo dodać niestandardowy kod JS i CSS w parametrach wtyczki.

** Joomla PWA ** é o ** Best Joomla Progressive Web App ** plugin para o seu site Joomla.

 • Fácil de usar, funcional
 • Bem documentado
 • Back-end perfeitamente projetado
 • Notas e descrições para cada parte e parâmetro

** Como instalar e configurar? **
Você pode instalar e configurar em minutos ou
Se você quiser SUPER FAST SUPPORT TEAM oferece INSTALAÇÃO GRATUITA!

** Como criar ícones de aplicativos? **
Não perca tempo a prepará-los, nunca é problema! Nossa equipe entrega todos os ícones de aplicativos para você!

RECURSOS

O aplicativo da web progressivo é uma das maneiras mais fáceis de os visitantes do seu site entrarem em contato com você.
Estudos têm mostrado que aqueles que têm uma linha de suporte ao vivo em seu site fazem mais vendas. Adicione-o ao seu site e aumente o seu negócio.

Nenhuma codificação necessária.

Nenhum conhecimento de codificação é necessário para usar o Joomla PWA. Tudo que você precisa fazer é seguir as etapas que acompanham o pacote. Você completará a configuração em minutos.

Configuração super fácil

Cada etapa da instalação é explicada em detalhes.
Você pode instalar e configurar em apenas alguns minutos, seguindo as etapas

Configuração pelo desenvolvedor.

Ainda precisa de ajuda para configurar?
Não hesite em nos contatar. Nós fazemos isso por você!

IOS Custom Prompt - RECURSO ÚNICO

Mostrar mensagem personalizada para adicionar à tela inicial em dispositivos IOS
Projete o prompt como desejar

Android Custom Prompt - RECURSO ÚNICO

Mostrar mensagem personalizada de adição à tela inicial em dispositivos Android
Projete o prompt como desejar

Notificações push ativadas

Adicione seu ID de notificação push facilmente
Também oferecemos um serviço gratuito de notificação push, permitindo um pacote tudo em um

Passe no teste do Farol do Google Chrome com sucesso.

Seu site e aplicativo passarão no teste Chrome Dev Lighthouse com sucesso.

Criação automatizada de ícones de aplicativos

Envie-nos apenas 1 ícone para o seu aplicativo.
O PWAOnline criará os ícones necessários automaticamente.

Página inicial personalizada

Configuração da página inicial personalizada com qualquer parâmetro
Configure sua página inicial e deixe o visitante visualizar a página selecionada no início do aplicativo

Automação de metatags

Todas as metatags exigidas são geradas automaticamente.

Ícones do Apple Touch

Você pode habilitar os ícones do Apple Touch

Menu de atalhos do PWA - RECURSO ÚNICO

Você pode adicionar quantos atalhos quiser!
Crie links diretos para as seções.
Este link é exibido com ícones quando o usuário clica no ícone do aplicativo.

Pré-carregadores

Selecione o melhor pré-carregador que se adapta ao seu projeto
Os pré-carregadores ajudam os visitantes a ter uma ideia sobre o tempo de carregamento da página

CSS e JS personalizados - RECURSO ÚNICO

Você pode adicionar códigos JS e CSS personalizados facilmente nos parâmetros do plug-in.

** Joomla PWA ** är ** bästa Joomla Progressive Web App ** plugin för din Joomla-webbplats.

 • Lätt att använda, funktionell
 • Väldokumenterad
 • Perfekt designad baksida
 • Anteckningar och beskrivningar för varje del och parameter

** Hur installerar jag och installerar? **
Du kan installera och ställa in på bara några minuter eller
Om du vill SUPER FAST SUPPORT TEAM erbjuder GRATIS INSTALLATION!

** Hur skapar jag appikoner? **
Spendera inte tid på att förbereda dem, det är aldrig problem! Vårt team levererar alla appikoner till dig!

FUNKTIONER

Progressiv webbapp är ett av de enklaste sätten för besökare på webbplatsen att kontakta dig.
Studier har visat att de som har en live supportlinje på sin webbplats gör mer försäljning. Lägg till det på din webbplats och öka ditt företag.

Ingen kodning krävs.

Ingen kodkunskap krävs för att använda Joomla PWA. Allt du behöver göra är att följa stegen som följde med paketet. Du kommer att slutföra installationen på några minuter.

Super enkel installation

Varje steg i installationen förklaras i detalj.
Du kan installera och installera på bara några minuter genom att följa stegen

Inställning av utvecklare.

Behöver du installera hjälp?
Tveka inte att kontakta oss. Vi gör det åt dig!

IOS Custom Prompt - UNIK FUNKTION

Visa anpassat tillägg till startskärmmeddelandet på IOS-enheter
Utforma prompten som du vill

Anpassad Android-fråga - UNIK FUNKTION

Visa anpassat tillägg till startskärmmeddelandet på Android-enheter
Utforma prompten som du vill

Push-aviseringar aktiverade

Lägg enkelt till ditt push-meddelande-ID
Vi ger också en gratis tjänst för push-meddelanden som gör det möjligt för Allt i ett-paket

Godkänn Google Chrome Lighthouse-testet.

Din webbplats och applikation kommer att klara Chrome Dev Lighthouse-testet med framgång.

Applikationsikoner automatiskt skapande

Skicka bara en ikon för din ansökan.
PWAOnline skapar de nödvändiga ikonerna automatiskt.

Anpassad startsida

Anpassad startsida med valfri parameter
Ställ in din startsida och låt besökaren visa den valda sidan vid appstart

Automatisering av metataggar

Alla metataggar som krävs genereras automatiskt.

Apple Touch-ikoner

Du kan aktivera Apple Touch-ikoner

PWA genvägsmeny - UNIK FUNKTION

Du kan lägga till så mycket som genvägar du vill!
Skapa direktlänkar för avsnitten.
Den här länken visas med ikoner när användaren klickar på applikationsikonen.

Förlastare

Välj den bästa förlastaren som passar ditt projekt
Pre Loaders hjälper besökare att få en uppfattning om sidans laddningstid

Anpassad CSS och anpassad JS - UNIK FUNKTION

Du kan enkelt lägga till anpassad JS- och CSS-kod vid insticksparametrar.

Functionality
Stay away from this company. They will not help you but you will receive some justifications and at the end a bad language.
Ease of use
They should offer me support if the extension works as they say. I literally quit on dealing with them after the bad language they used
Support
Their support is agressive. If you ask for it after some correspondences they will end up on using bad language. That is not ethical
Documentation
Poor english and not explaining everything in detail. Also very general documentation.
Value for money
Their plans are ridiclous. They say support for unlimited domains for the third plan but they dont offer support even for one
I used this to: I am a development company. I use joomla extensions for my client's websites
Owner's reply:
WE DO NOT HAVE SUCH A CUSTOMER!
THIS IS A FAKE REVIEW

PLEASE READ BELOW
----
* We are doing our best with our support.
* Our extension is 100% functional.
* Our support works very good
* Our extension is available since February 2021
* We offer the best price - HALF OF OTHERS
* We are the best selling Joomla PWA Extension
* This is why there are some fake reviews!
* Your money is 100% Guaranteed
* Do not worry and choose us for your Joomla Website
Functionality
Not working in any mobile or device. Even adding manually option does not work.
Ease of use
Yes easy to do what is written on the documentation but not useful
Support
They stopped replying me and they refused refund. I contacted my bank and also reported them here on JED
Documentation
Explained in english but not very useful. I feel very frustrated
Value for money
Yes, not very expensive but they should offer refund if the extension does not work
I used this to: my booking website hotel. I installed a lot of features recently and also extensions and I did not have any issue. With this extension not even it not works but they refuse the refund
Owner's reply:
WE DO NOT HAVE SUCH A CUSTOMER!
THIS IS A FAKE REVIEW
PROOF :
1) He says : " Even adding manually option does not work. "
This is a total fake, there is no such an option!
2) He says : "es, not very expensive but they should offer refund if the extension does not work "
We always offer an option for refund, just apply to us. You did not do because you are a fake asshole!

PLEASE READ BELOW
----
* We are doing our best with our support.
* Our extension is 100% functional.
* Our support works very good
* Our extension is available since February 2021
* We offer the best price - HALF OF OTHERS
* We are the best selling Joomla PWA Extension
* This is why there are some fake reviews!
* Your money is 100% Guaranteed
* Do not worry and choose us for your Joomla Website
Functionality
Those cheaters charged me again. I dont use their product since it is not working for my website.
Ease of use
I can not say easy or not easy as I couldn't install it. Even my developer tried to make some changes on the code but still didn't work
Support
I didnt tried their support as there was nothing to do with technical support as the PWA they provide is very basic and not working
Documentation
Copy paste from other websites I guess since it can not be used for this PWA
Value for money
I didnt care about the value when I purchased. I thought it would work
I used this to: I tried to use this for my joomla website version of joomla 3.9.26. Also, tried on an old version but still I did not have success
Owner's reply:

WE DO NOT HAVE SUCH A CUSTOMER!
THIS IS A FAKE REVIEW
PROOF :
1) He says : " Those cheaters charged me again "
You can cancel your subscription anytime! You receive email before you pay.
2) He says : " I dont use their product since it is not working for my website"
You can just apply to us. Our extension is 100% functional
You did not do because you are a fake asshole!
3) He says : " I didnt tried their support as there was nothing to do with technical support "
You did not because you are just a fake asshole
4) He says : " Copy paste from other websites"
Is it your website? Our documentation and our code is original!
You are a jealous rival. You're writing fake comments to our work because a better extension kicked your ass.

PLEASE READ BELOW
----
* We are doing our best with our support.
* Our extension is 100% functional.
* Our support works very good
* Our extension is available since February 2021
* We offer the best price - HALF OF OTHERS
* We are the best selling Joomla PWA Extension
* This is why there are some fake reviews!
* Your money is 100% Guaranteed
* Do not worry and choose us for your Joomla Website
Functionality
It is fully functional and has everything i needed for my website. It turned my website in to a Progressive Web App after setup.
Ease of use
It is very easy to use. You don't need to be a professional or an expert. I completed the installation in just 30 minutes.
Support
They sent me a message both after purchase and a few days later. The support team is a professional and caring team.
Documentation
Everything is explained in the plugin management area. All settings have explanations. I had no difficulties.
Value for money
It was worth the money I paid. It is quite suitable for me and the price-product ratio is reasonable.
I used this to: I used it to convert my own website to Progressive Web Application.
Functionality
I tried many times to install it but it doesn't work. I purchased it because I saw the good reviews but it seems they are all fake
Ease of use
Documentation is good but maybe they didn't test the product before launch
Support
I am so frustrated as I have days and noone replies. I contacted Paddle so lets wait and see because I disputed the order after waiting long
Documentation
Yes, I understand it but how can I put all in practise if the result is not as what they claim.
Value for money
I feel scammed. If someone of the team read this you need to contact me. I didn't paid for a trash product
I used this to: The website that I have for my bussiness in home cleaning and cleaning products.
Owner's reply: WHO ARE YOU?
WE DO NOT HAVE SUCH A CUSTOMER - WE JUST RE-CHECKED AND WE DO NOT HAVE A CUSTOMER DANIEL!
THIS IS A FAKE REVIEW
PLEASE READ BELOW
----
* We are doing our best with our support.
* Our extension is 100% functional.
* Our support works very good
* Our extension is available since February 2021
* We offer the best price - HALF OF OTHERS
* We are the best selling Joomla PWA Extension
* This is why there are some fake reviews!
* Your money is 100% Guaranteed
* Do not worry and choose us for your Joomla Website
Functionality
Totalement fonctionnel. Il a instantanément transformé mon site Web en une application.
Ease of use
Il est très facile à utiliser. Chaque réglage est expliqué. Il y a des notes utiles et je me suis ajusté immédiatement.
Support
Je n'avais pas besoin d'aide, mais ils me rappellent et me demandent s'il y a eu un problème. Ils ont un très bon soutien.
Documentation
Tous les paramètres sont déjà expliqués. Il y a aussi des notes explicatives. Je n'avais pas besoin du document.
Value for money
Le prix est assez abordable. Cela valait l'argent que j'ai payé. Je suis satisfait.
I used this to: J'ai un site sur la photographie. Je l'ai utilisé pour convertir mon site Web en une application.
Owner's reply: Salut Angèle,
Merci beaucoup d'avoir choisi notre plugin Joomla PWA et d'avoir soumis votre avis.
Nous sommes heureux d'ajouter de la valeur à votre site Web avec notre extension d'application Web progressive Joomla.
N'hésitez jamais à demander chaque fois que vous avez besoin d'aide.
Emilio - Équipe d'assistance
Functionality
Plugin works very good and without any interruption. It has everything i needed from a progressive web app plugin.
Ease of use
Very easy to use. One click install like other extensions. Setup is easy. Just in few minutes i published and my website turned to an app.
Support
Extremely good and friendly support. They contact me after purchase. They offered me free setup service and provided me the download link.
Documentation
Very good documented and also very clear explanation of every setting area. Notes and descriptions are available at setting area.
Value for money
Very much affordable and there are several options for different budgets. For me this was very good price.
I used this to: I use this for one of my customers Joomla website to make it an app.
Owner's reply:
Dear Elias,
Thank you very much for choosing our Joomla PWA Plugin and for submitting your review.
We are happy to add value to your website with our Joomla Progressive Web App Extension.
Never hesitate to ask whenever you need support.
Emilio - Support Team
Functionality
100% functional. I tested on my mobile device. Result is satisfying. I can reach the website without internet connection.
Ease of use
Very very easy to use.Everything is explained in the plugin administration panel. I finished the setup in just a few minutes.
Support
Very good support. The developer immediately contacted me. She provided the download link. I had no problem.
Documentation
Fine. As I said before, everything is explained in the plugin administration panel. There is also a document on the website.
Value for money
It was worth the money I paid. A very good price for annual support and installation rights on an unlimited number of websites.
I used this to: My customer website. It is a website for local delivery company and they needed a PWA solution. That is exactly what they need.
Owner's reply:
Dear Alicia,
Thank you very much for choosing our Joomla Progressive Web App Plugin and for submitting your review.
We are happy to add value to your website with our Joomla PWA.
Never hesitate to ask whenever you need support.
Emilio - Support Team
Functionality
This plugin works 100% as described at website and JED. I checked at different devices and i confirmed that it is working perfect.
Ease of use
Super easy to use. They made the install and setup. I just wanted to change colors and it was very easy.
Support
Super fast support. They contacted me 30 minutes after purchase. They completed the setup same day. I am happy with the support quality.
Documentation
I did not use the documentation but plugin backend is full of explainings.
Value for money
I am very happy that i found this website because other solutions were quite expensive.
I used this to: I am a freelance web designer and i used this for one of my client website.
Owner's reply: Hello Bex,
Thank you for using our Joomla PWA Plugin and for submitting your review. We are happy to add value to your website
Never hesitate to ask whenever you need support.
Emilio - Support Team
Functionality
It is working good at my website. I have app fully functional. No problem at all. It has every feature i needed for my website.
Ease of use
Very easy setup. Everything is easy to understand. I finished the setup in just 10 minutes.
Support
Support is incredible good. They contacted me just after i purchased the plugin. They prepared me app icons for free.
Documentation
Very good documentation. Everything is very well explained. Inside the plugin and at the Pwaonline website.
Value for money
it is 100% value for the money. Great plugin and support for this price. Affordable for me.
I used this to: My hotel and restaurant website. I need mobile app but this was an alternative and great solution.
Owner's reply: Hello Sean,
Thank you for using our Joomla PWA Plugin and for submitting your review. We are happy to add value to your website
Never hesitate to ask whenever you need support.
Emilio - Support Team

PWA Progressive Web App

Version:
1.0.3
Developer:
PwaOnline
Last updated:
May 22 2021
2 months ago
Date added:
Feb 14 2021
License:
GPLv2 or later
Type:
Paid download
Includes:
p
Compatibility:
J3 J4 Beta
Download

Uses Joomla! Update System

Score:


Write a review