Introduction

e-Commerce, Style & Design, Design, Content Construction, Tables & Lists

Do you need to quickly and easily create teasers, a restaurant menu with leaders, or other content with prices? With the Teaser Card Element for YOOtheme Pro Builder, you can effortlessly design captivating layouts and leverage its excellent features to showcase your content effectively.


Teaser Card Element for YOOtheme Pro

The Teaser Card Element for YOOtheme Pro, developed by Flart Studio, is an essential tool for e-commerce websites looking to create captivating product teasers and effectively showcase their products. With seamless integration with Woocommerce, the element offers advanced features and functionalities tailored specifically for e-commerce purposes.

Here are the key features and benefits of the Teaser Card Element for e-commerce:

 • Product Teasers: With the Teaser Card Element, you can create visually appealing and enticing product teasers. Highlight your products' key features, showcase stunning product images, and provide compelling descriptions to attract your customers' attention and generate interest.
 • WooCommerce AJAX Button Integration: The element seamlessly integrates with WooCommerce, enabling you to incorporate AJAX buttons for add-to-cart functionality. This allows your customers to conveniently add products to their cart without having to reload the entire page, creating a smooth and efficient shopping experience.
 • Product Listing: The Teaser Card Element provides a flexible and customizable way to display your products in a visually appealing manner. Whether you want to showcase featured products, new arrivals, or product categories, you can easily create product listings that capture your customers' attention and drive conversions.
 • Product Attributes: With the Teaser Card Element, you can leverage product attributes to provide detailed information about your products. Display attributes such as size, color, material, or any other relevant specifications to help your customers make informed purchase decisions.
 • Pricing Tables: Creating pricing tables for your products is a breeze with the Teaser Card Element. Customize the layout, add pricing details, and highlight different product packages or tiers, making it easy for your customers to compare options and choose the one that best fits their needs.
 • Custom Design Options: The Teaser Card Element offers a wide range of customization options to match your brand and create unique product cards. Customize the colors, typography, and layout to create a cohesive and visually appealing design that aligns with your brand identity.

By utilizing the Teaser Card Element for YOOtheme Pro, you can effortlessly create stunning product teasers, integrate AJAX functionality, showcase product listings, and design custom product cards. Enhance your e-commerce website's visual appeal, provide a seamless shopping experience, and effectively showcase your products to drive sales and conversions.


Demo — https://flart.studio/yootheme-pro/teaser-card/demo
Full Features List — https://flart.studio/yootheme-pro/teaser-card/features
Changelog — https://flart.studio/yootheme-pro/palette/changelog


Join our Discord channel — https://discord.com/invite/WaygWDg
Join our Telegram channel — https://t.me/flart_studio
Flart Studio custom YOOtheme Pro elements — https://flart.studio/

Potřebujete rychle a snadno vytvářet upoutávky, menu restaurace s cenami nebo jiný obsah s cenami? S prvkem Teaser Card pro YOOtheme Pro Builder můžete snadno navrhnout poutavé rozložení a využít jeho vynikající funkce k efektivnímu zobrazení vašeho obsahu.

Prvek Teaser Card pro YOOtheme Pro

The Teaser Card Element pro YOOtheme Pro, vyvinutý společností Flart Studio, je nezbytným nástrojem pro e-commerce webové stránky, které chtějí vytvářet poutavé propagační materiály produktů a efektivně prezentovat své produkty. S bezproblémovou integrací s Woocommerce nabízí tento prvek pokročilé funkce a možnosti přizpůsobení, které jsou speciálně navrženy pro potřeby e-commerce.

Zde jsou klíčové vlastnosti a výhody Teaser Card Element pro e-commerce:

 • Propagační materiály produktů: S Teaser Card Elementem můžete vytvářet vizuálně atraktivní a lákavé propagační materiály produktů. Zvýrazněte hlavní vlastnosti produktů, předveďte úžasné obrázky produktů a poskytněte přesvědčivé popisy, které přitáhnou pozornost a vyvolají zájem vašich zákazníků.
 • Integrace tlačítka Woocommerce AJAX: Prvek se snadno integruje s Woocommerce a umožňuje vám začlenit tlačítka AJAX pro funkcionalitu přidání do košíku. To umožňuje vašim zákazníkům pohodlně přidávat produkty do košíku bez nutnosti znovu načítat celou stránku, což vytváří plynulý a efektivní nákupní zážitek.
 • Seznam produktů: Teaser Card Element poskytuje flexibilní a přizpůsobitelný způsob zobrazení vašich produktů vizuálně atraktivním způsobem. Bez ohledu na to, zda chcete předvést doporučené produkty, novinky nebo kategorie produktů, můžete snadno vytvořit seznamy produktů, které přitahují pozornost vašich zákazníků a zvyšují konverze.
 • Vlastnosti produktů: S Teaser Card Elementem můžete využít vlastnosti produktů k poskytnutí podrobných informací o svých produktech. Zobrazujte vlastnosti, jako jsou velikost, barva, materiál nebo jakékoli další relevantní specifikace, které pomáhají zákazníkům učinit informovaná rozhodnutí o nákupu.
 • Cenové tabulky: Vytváření cenových tabulek pro vaše produkty je snadné s Teaser Card Elementem. Přizpůsobte rozvržení, přidejte detaily o cenách a zdůrazněte různé balíčky nebo úrovně produktů, což usnadní zákazníkům porovnávání možností a výběr toho nejvhodnějšího.
 • Přizpůsobení designu: Teaser Card Element nabízí širokou škálu možností přizpůsobení, abyste se sladili se svou značkou a vytvořili jedinečné produktové karty. Přizpůsobte barvy, typografii a rozložení, abyste vytvořili koherentní a vizuálně atraktivní design, který odpovídá identitě vaší značky.

Využitím Teaser Card Element pro YOOtheme Pro můžete snadno vytvářet ohromující propagační materiály produktů, integrovat funkci AJAX, předvádět seznamy produktů a navrhovat vlastní produktové karty. Zvýšte vizuální přitažlivost vašeho e-commerce webu, poskytněte plynulý nákupní zážitek a efektivně prezentujte své produkty pro zvýšení prodeje a konverzí.


Plný seznam funkcí — https://flart.studio/yootheme-pro/teaser-card/features
Záznam změn — https://flart.studio/yootheme-pro/palette/changelog


Připojte se k našemu Discord kanálu — https://discord.com/invite/WaygWDg
Připojte se k našemu Telegram kanálu — https://t.me/flart_studio
Vlastní prvky YOOtheme Pro od Flart Studia — https://flart.studio/

Möchten Sie schnell und einfach Teaser, eine Restaurant-Speisekarte mit Preisen oder anderen Inhalt mit Preisen erstellen? Mit dem Teaser Card Element für den YOOtheme Pro Builder können Sie mühelos ansprechende Layouts gestalten und von den ausgezeichneten Funktionen profitieren, um Ihren Inhalt effektiv zu präsentieren.

Teaser Card Element für YOOtheme Pro

Das Teaser Card Element für YOOtheme Pro, entwickelt von Flart Studio, ist ein unverzichtbares Werkzeug für E-Commerce-Websites, die fesselnde Produktvorschauen erstellen und ihre Produkte effektiv präsentieren möchten. Mit nahtloser Integration mit WooCommerce bietet das Element fortschrittliche Funktionen und Möglichkeiten, die speziell auf E-Commerce-Zwecke zugeschnitten sind.

Hier sind die wichtigsten Funktionen und Vorteile des Teaser Card Elements für E-Commerce:

 • Produktvorschauen: Mit dem Teaser Card Element können Sie optisch ansprechende und verlockende Produktvorschauen erstellen. Heben Sie die wichtigsten Merkmale Ihrer Produkte hervor, präsentieren Sie beeindruckende Produktbilder und bieten Sie überzeugende Beschreibungen, um die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden zu erregen und Interesse zu wecken.
 • WooCommerce AJAX Button Integration: Das Element integriert sich nahtlos mit WooCommerce und ermöglicht die Integration von AJAX-Buttons für die Funktion "Zum Warenkorb hinzufügen". Dies ermöglicht es Ihren Kunden, Produkte bequem zum Warenkorb hinzuzufügen, ohne die gesamte Seite neu laden zu müssen, und schafft so ein reibungsloses und effizientes Einkaufserlebnis.
 • Produktlisten: Das Teaser Card Element bietet eine flexible und anpassbare Möglichkeit, Ihre Produkte auf visuell ansprechende Weise anzuzeigen. Egal, ob Sie empfohlene Produkte, Neuankömmlinge oder Produktkategorien präsentieren möchten, Sie können problemlos Produktlisten erstellen, die die Aufmerksamkeit Ihrer Kunden erregen und zu Conversions führen.
 • Produktattribute: Mit dem Teaser Card Element können Sie Produktattribute nutzen, um detaillierte Informationen zu Ihren Produkten bereitzustellen. Zeigen Sie Attribute wie Größe, Farbe, Material oder andere relevante Spezifikationen an, um Ihren Kunden bei informierten Kaufentscheidungen zu helfen.
 • Preistabellen: Das Erstellen von Preistabellen für Ihre Produkte ist mit dem Teaser Card Element ein Kinderspiel. Passen Sie das Layout an, fügen Sie Preise hinzu und heben Sie verschiedene Produktpakete oder -stufen hervor, um es Ihren Kunden zu erleichtern, Optionen zu vergleichen und diejenige auszuwählen, die am besten zu ihren Bedürfnissen passt.
 • Individuelle Designoptionen: Das Teaser Card Element bietet eine Vielzahl von Anpassungsoptionen, um Ihre Marke anzupassen und einzigartige Produktkarten zu erstellen. Passen Sie Farben, Typografie und Layout an, um ein zusammenhängendes und visuell ansprechendes Design zu erstellen, das Ihrer Markenidentität entspricht.

Durch die Nutzung des Teaser Card Elements für YOOtheme Pro können Sie mühelos beeindruckende Produktvorschauen erstellen, AJAX-Funktionalität integrieren, Produktlisten präsentieren und individuelle Produktkarten entwerfen. Verbessern Sie die visuelle Attraktivität Ihrer E-Commerce-Website, bieten Sie ein nahtloses Einkaufserlebnis und präsentieren Sie Ihre Produkte effektiv, um den Umsatz und die Konversionen zu steigern.


Vollständige Funktionsliste — https://flart.studio/yootheme-pro/teaser-card/features
Änderungsprotokoll — https://flart.studio/yootheme-pro/palette/changelog


Treten Sie unserem Discord-Kanal bei — https://discord.com/invite/WaygWDg
Treten Sie unserem Telegram-Kanal bei — https://t.me/flart_studio
Flart Studio Custom YOOtheme Pro Elements — https://flart.studio/

¿Necesitas crear de manera rápida y sencilla teasers, un menú de restaurante con precios u otro contenido con precios? Con el Elemento Teaser Card para YOOtheme Pro Builder, puedes diseñar fácilmente diseños cautivadores y aprovechar sus excelentes características para mostrar tu contenido de manera efectiva.

Elemento Teaser Card para YOOtheme Pro

El Elemento Teaser Card para YOOtheme Pro, desarrollado por Flart Studio, es una herramienta esencial para sitios web de comercio electrónico que desean crear atractivas vistas previas de productos y mostrar eficazmente sus productos. Con una integración perfecta con Woocommerce, el elemento ofrece funciones avanzadas y capacidades diseñadas específicamente para el comercio electrónico.

Aquí están las características clave y los beneficios del Elemento Teaser Card para comercio electrónico:

 • Vistas previas de productos: Con el Elemento Teaser Card, puedes crear vistas previas de productos visualmente atractivas y tentadoras. Destaca las características clave de tus productos, muestra impresionantes imágenes de productos y proporciona descripciones convincentes para captar la atención de tus clientes y generar interés.
 • Integración de botones AJAX de WooCommerce: El elemento se integra perfectamente con WooCommerce, lo que te permite incorporar botones AJAX para la funcionalidad de agregar al carrito. Esto permite a tus clientes agregar productos a su carrito de manera conveniente sin tener que volver a cargar toda la página, creando una experiencia de compra fluida y eficiente.
 • Listado de productos: El Elemento Teaser Card ofrece una forma flexible y personalizable de mostrar tus productos de manera visualmente atractiva. Ya sea que desees mostrar productos destacados, novedades o categorías de productos, puedes crear fácilmente listados de productos que capturan la atención de tus clientes y generan conversiones.
 • Atributos de productos: Con el Elemento Teaser Card, puedes aprovechar los atributos del producto para proporcionar información detallada sobre tus productos. Muestra atributos como tamaño, color, material u otras especificaciones relevantes para ayudar a tus clientes a tomar decisiones de compra informadas.
 • Tablas de precios: Crear tablas de precios para tus productos es muy sencillo con el Elemento Teaser Card. Personaliza el diseño, agrega detalles de precios y destaca diferentes paquetes o niveles de productos, facilitando a tus clientes comparar opciones y elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.
 • Opciones de diseño personalizado: El Elemento Teaser Card ofrece una amplia gama de opciones de personalización para adaptarse a tu marca y crear tarjetas de productos únicas. Personaliza los colores, la tipografía y el diseño para crear un diseño coherente y visualmente atractivo que se alinee con la identidad de tu marca.

Al utilizar el Elemento Teaser Card para YOOtheme Pro, puedes crear fácilmente vistas previas de productos impresionantes, integrar funcionalidad AJAX, mostrar listados de productos y diseñar tarjetas de productos personalizadas. Mejora la atracción visual de tu sitio web de comercio electrónico, proporciona una experiencia de compra fluida y muestra tus productos de manera efectiva para impulsar las ventas y las conversiones.


Lista completa de características — https://flart.studio/yootheme-pro/teaser-card/features
Registro de cambios — https://flart.studio/yootheme-pro/palette/changelog


Únete a nuestro canal de Discord — https://discord.com/invite/WaygWDg
Únete a nuestro canal de Telegram — https://t.me/flart_studio
Elementos personalizados de Flart Studio para YOOtheme Pro — https://flart.studio/

Vous avez besoin de créer rapidement et facilement des teasers, un menu de restaurant avec des prix ou d'autres contenus avec des prix ? Avec l'Élément Teaser Card pour YOOtheme Pro Builder, vous pouvez concevoir facilement des mises en page captivantes et tirer parti de ses excellentes fonctionnalités pour mettre en valeur votre contenu de manière efficace.

Élément Teaser Card pour YOOtheme Pro

L'Élément Teaser Card pour YOOtheme Pro, développé par Flart Studio, est un outil essentiel pour les sites de commerce électronique qui souhaitent créer des teasers de produits captivants et présenter efficacement leurs produits. Avec une intégration transparente avec Woocommerce, l'élément offre des fonctionnalités avancées spécialement conçues pour le commerce électronique.

Voici les principales fonctionnalités et avantages de l'Élément Teaser Card pour le commerce électronique :

 • Teasers de produits : Avec l'Élément Teaser Card, vous pouvez créer des teasers de produits visuellement attrayants et alléchants. Mettez en valeur les caractéristiques clés de vos produits, présentez de superbes images de produits et fournissez des descriptions convaincantes pour attirer l'attention de vos clients et susciter leur intérêt.
 • Intégration du bouton AJAX de WooCommerce : L'élément s'intègre parfaitement à WooCommerce, vous permettant d'incorporer des boutons AJAX pour la fonctionnalité d'ajout au panier. Cela permet à vos clients d'ajouter facilement des produits à leur panier sans avoir à recharger la page entière, offrant une expérience d'achat fluide et efficace.
 • Liste de produits : L'Élément Teaser Card offre une manière flexible et personnalisable d'afficher vos produits de manière visuellement attrayante. Que vous souhaitiez mettre en avant des produits phares, des nouveautés ou des catégories de produits, vous pouvez facilement créer des listes de produits qui captivent l'attention de vos clients et favorisent les conversions.
 • Attributs de produits : Avec l'Élément Teaser Card, vous pouvez exploiter les attributs des produits pour fournir des informations détaillées sur vos produits. Affichez des attributs tels que la taille, la couleur, le matériau ou toute autre spécification pertinente pour aider vos clients à prendre des décisions d'achat éclairées.
 • Tableaux de tarification : La création de tableaux de tarification pour vos produits est un jeu d'enfant avec l'Élément Teaser Card. Personnalisez la mise en page, ajoutez des détails de tarification et mettez en évidence différents forfaits ou niveaux de produits, facilitant ainsi la comparaison des options pour vos clients et leur permettant de choisir celui qui correspond le mieux à leurs besoins.
 • Options de personnalisation : L'Élément Teaser Card offre une large gamme d'options de personnalisation pour correspondre à votre marque et créer des cartes de produits uniques. Personnalisez les couleurs, la typographie et la mise en page pour créer un design cohérent et visuellement attrayant qui correspond à l'identité de votre marque.

En utilisant l'Élément Teaser Card pour YOOtheme Pro, vous pouvez créer facilement des teasers de produits époustouflants, intégrer des fonctionnalités AJAX, présenter des listes de produits et concevoir des cartes de produits personnalisées. Améliorez l'attrait visuel de votre site de commerce électronique, offrez une expérience d'achat fluide et présentez efficacement vos produits pour stimuler les ventes et les conversions.


Liste complète des fonctionnalités — https://flart.studio/yootheme-pro/teaser-card/features
Journal des modifications — https://flart.studio/yootheme-pro/palette/changelog


Rejoignez notre canal Discord — https://discord.com/invite/WaygWDg
Rejoignez notre canal Telegram — https://t.me/flart_studio
Éléments personnalisés Flart Studio pour YOOtheme Pro — https://flart.studio/

Hai bisogno di creare in modo rapido e facile teaser, un menu per ristorante con prezzi o altri contenuti con prezzi? Con l'Elemento Teaser Card per YOOtheme Pro Builder, puoi progettare facilmente layout accattivanti e sfruttare le sue eccellenti caratteristiche per mostrare il tuo contenuto in modo efficace.

Elemento Teaser Card per YOOtheme Pro

L'Elemento Teaser Card per YOOtheme Pro contiene molti campi come titolo, meta, descrizione, prezzo, vecchio prezzo, etichetta e attributi, ideali per creare card di contenuto con prezzi. È facile da installare e piacevole da usare, completamente responsive, con una vasta gamma di opzioni di personalizzazione per adattare l'aspetto ai tuoi gusti.


Lista completa delle funzionalità — https://flart.studio/yootheme-pro/teaser-card/features
Registro delle modifiche — https://flart.studio/yootheme-pro/palette/changelog


Unisciti al nostro canale Discord — https://discord.com/invite/WaygWDg
Unisciti al nostro canale Telegram — https://t.me/flart_studio
Elementi personalizzati di Flart Studio per YOOtheme Pro — https://flart.studio/

Heb je snel en eenvoudig teasers nodig, een menu voor een restaurant met prijzen of andere inhoud met prijzen? Met het Teaser Card Element voor YOOtheme Pro Builder kun je moeiteloos boeiende lay-outs ontwerpen en profiteren van de uitstekende functies om je inhoud effectief te presenteren.

Teaser Card Element voor YOOtheme Pro

Het Teaser Card Element voor YOOtheme Pro, ontwikkeld door Flart Studio, is een essentieel hulpmiddel voor e-commerce websites die boeiende product teasers willen creëren en hun producten effectief willen presenteren. Met naadloze integratie met Woocommerce biedt het element geavanceerde functies en mogelijkheden die specifiek zijn afgestemd op e-commerce doeleinden.

Hier zijn de belangrijkste kenmerken en voordelen van het Teaser Card Element voor e-commerce:

 • Product Teasers: Met het Teaser Card Element kunt u visueel aantrekkelijke en uitnodigende product teasers creëren. Benadruk de belangrijkste kenmerken van uw producten, toon prachtige productafbeeldingen en bied boeiende beschrijvingen om de aandacht van uw klanten te trekken en interesse te genereren.
 • WooCommerce AJAX-knopintegratie: Het element integreert naadloos met WooCommerce, waardoor u AJAX-knoppen kunt opnemen voor functionaliteit zoals het toevoegen aan winkelwagen. Dit stelt uw klanten in staat om producten gemakkelijk aan hun winkelwagen toe te voegen zonder de hele pagina te hoeven herladen, wat zorgt voor een soepele en efficiënte winkelervaring.
 • Productlijst: Het Teaser Card Element biedt een flexibele en aanpasbare manier om uw producten op een visueel aantrekkelijke manier weer te geven. Of u nu featured producten, nieuwe aanwinsten of productcategorieën wilt tonen, u kunt eenvoudig productlijsten maken die de aandacht van uw klanten trekken en conversies stimuleren.
 • Productattributen: Met het Teaser Card Element kunt u gebruikmaken van productattributen om gedetailleerde informatie over uw producten te bieden. Toon attributen zoals maat, kleur, materiaal of andere relevante specificaties om uw klanten te helpen weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen.
 • Prijslijsten: Het creëren van prijstabellen voor uw producten is eenvoudig met het Teaser Card Element. Pas het ontwerp aan, voeg prijsdetails toe en highlight verschillende productpakketten of niveaus, zodat uw klanten gemakkelijk opties kunnen vergelijken en degene kunnen kiezen die het beste bij hun behoeften past.
 • Aangepaste ontwerpmogelijkheden: Het Teaser Card Element biedt een breed scala aan aanpassingsmogelijkheden om bij uw merk te passen en unieke productkaarten te maken. Pas de kleuren, typografie en lay-out aan om een samenhangend en visueel aantrekkelijk ontwerp te creëren dat aansluit bij de identiteit van uw merk.

Door gebruik te maken van het Teaser Card Element voor YOOtheme Pro kunt u moeiteloos prachtige product teasers maken, AJAX-functionaliteit integreren, productlijsten tonen en aangepaste productkaarten ontwerpen. Verbeter de visuele aantrekkingskracht van uw e-commerce website, bied een naadloze winkelervaring en presenteer uw producten effectief om de verkoop en conversies te stimuleren.


Volledige lijst met functies — https://flart.studio/yootheme-pro/teaser-card/features
Changelog — https://flart.studio/yootheme-pro/palette/changelog


Doe mee met ons Discord-kanaal — https://discord.com/invite/WaygWDg
Doe mee met ons Telegram-kanaal — https://t.me/flart_studio
Aangepaste YOOtheme Pro-elementen van Flart Studio — https://flart.studio/

Potrzebujesz szybko i łatwo tworzyć teaser'y, menu restauracji z cenami lub inne treści z cenami? Dzięki Elementowi Teaser Card dla YOOtheme Pro Builder możesz łatwo projektować zachwycające układy i wykorzystać jego doskonałe funkcje do skutecznego prezentowania treści.

Element Teaser Card dla YOOtheme Pro

Element Teaser Card dla YOOtheme Pro, opracowany przez Flart Studio, to niezbędne narzędzie dla sklepów internetowych, które chcą tworzyć porywające teasery produktów i skutecznie prezentować swoje produkty. Dzięki płynnej integracji z Woocommerce, ten element oferuje zaawansowane funkcje i możliwości dostosowane specjalnie do celów e-commerce.

Oto główne cechy i korzyści Elementu Teaser Card dla e-commerce:

 • Teasery produktów: Za pomocą Elementu Teaser Card można tworzyć wizualnie atrakcyjne i kuszące teasery produktów. Wyróżniaj kluczowe cechy produktów, prezentuj oszałamiające obrazy produktów i dostarczaj przekonujące opisy, aby przyciągnąć uwagę klientów i wzbudzić zainteresowanie.
 • Integracja przycisków AJAX Woocommerce: Element doskonale integruje się z Woocommerce, umożliwiając włączenie przycisków AJAX do funkcji dodawania do koszyka. Pozwala to klientom wygodnie dodawać produkty do koszyka bez konieczności ponownego ładowania całej strony, co tworzy płynne i efektywne doświadczenie zakupowe.
 • Lista produktów: Element Teaser Card zapewnia elastyczny i dostosowywalny sposób wyświetlania produktów w atrakcyjny sposób. Bez względu na to, czy chcesz prezentować wybrane produkty, nowe produkty czy kategorie produktów, łatwo możesz tworzyć listy produktów, które przyciągają uwagę klientów i generują konwersje.
 • Atrybuty produktów: Za pomocą Elementu Teaser Card możesz wykorzystać atrybuty produktów, aby dostarczyć szczegółowe informacje o swoich produktach. Wyświetlaj atrybuty takie jak rozmiar, kolor, materiał lub inne istotne dane, które pomogą klientom podejmować świadome decyzje zakupowe.
 • Tabele cenowe: Tworzenie tabel cenowych dla produktów jest łatwe dzięki Elementowi Teaser Card. Dostosuj układ, dodaj szczegóły cenowe i wyróżnij różne pakiety lub poziomy produktów, ułatwiając klientom porównanie opcji i wybór najbardziej odpowiedniego dla ich potrzeb.
 • Opcje dostosowywania: Element Teaser Card oferuje szeroki zakres opcji dostosowywania, aby dopasować się do Twojej marki i tworzyć unikalne karty produktów. Dostosuj kolory, typografię i układ, tworząc spójny i atrakcyjny wizualnie design, który odzwierciedla tożsamość Twojej marki.

Wykorzystując Element Teaser Card dla YOOtheme Pro, możesz łatwo tworzyć porywające teasery produktów, integrować funkcjonalność AJAX, prezentować listy produktów i projektować niestandardowe karty produktów. Wzbogać wizualną atrakcyjność Twojej strony e-commerce, zapewnij płynne doświadczenie zakupowe i skutecznie prezentuj swoje produkty, aby generować sprzedaż i konwersje.


Pełna lista funkcji — https://flart.studio/yootheme-pro/teaser-card/features
Historia zmian — https://flart.studio/yootheme-pro/palette/changelog


Dołącz do naszego kanału na Discordzie — https://discord.com/invite/WaygWDg
Dołącz do naszego kanału na Telegramie — https://t.me/flart_studio
Niestandardowe elementy YOOtheme Pro od Flart Studio — https://flart.studio/

Precisa de criar teasers, um menu de restaurante com preços ou outro conteúdo com preços de forma rápida e fácil? Com o Elemento Teaser Card para o YOOtheme Pro Builder, pode criar facilmente layouts cativantes e aproveitar as suas excelentes funcionalidades para apresentar o seu conteúdo de forma eficaz.

Elemento Teaser Card para YOOtheme Pro

O Elemento Cartão de Chamariz para YOOtheme Pro, desenvolvido pela Flart Studio, é uma ferramenta essencial para sites de comércio eletrônico que desejam criar chamadas de produtos cativantes e apresentar seus produtos de forma eficaz. Com integração perfeita com o Woocommerce, o elemento oferece recursos avançados e funcionalidades especialmente desenvolvidos para fins de comércio eletrônico.

Aqui estão os principais recursos e benefícios do Elemento Cartão de Chamariz para e-commerce:

 • Chamadas de Produtos: Com o Elemento Cartão de Chamariz, você pode criar chamadas de produtos visualmente atraentes e envolventes. Destaque as principais características de seus produtos, apresente imagens impressionantes e forneça descrições convincentes para atrair a atenção e despertar o interesse dos clientes.
 • Integração de Botão AJAX do Woocommerce: O elemento integra-se perfeitamente ao Woocommerce, permitindo que você incorpore botões AJAX para funcionalidade de adicionar ao carrinho. Isso permite que seus clientes adicionem produtos ao carrinho de forma conveniente, sem precisar recarregar toda a página, proporcionando uma experiência de compra suave e eficiente.
 • Listagem de Produtos: O Elemento Cartão de Chamariz oferece uma forma flexível e personalizável de exibir seus produtos de maneira visualmente atraente. Seja para destacar produtos em destaque, novos lançamentos ou categorias de produtos, você pode facilmente criar listas de produtos que capturam a atenção dos clientes e impulsionam as conversões.
 • Atributos de Produto: Com o Elemento Cartão de Chamariz, você pode aproveitar os atributos do produto para fornecer informações detalhadas sobre seus produtos. Exiba atributos como tamanho, cor, material ou quaisquer outras especificações relevantes para ajudar os clientes a tomar decisões de compra informadas.
 • Tabelas de Preços: Criar tabelas de preços para seus produtos é fácil com o Elemento Cartão de Chamariz. Personalize o layout, adicione detalhes de preços e destaque diferentes pacotes ou níveis de produto, facilitando para seus clientes comparar opções e escolher aquela que melhor atende às suas necessidades.
 • Opções de Design Personalizado: O Elemento Cartão de Chamariz oferece uma ampla variedade de opções de personalização para combinar com sua marca e criar cartões de produto exclusivos. Personalize as cores, a tipografia e o layout para criar um design coeso e visualmente atraente que esteja alinhado com a identidade da sua marca.

Ao utilizar o Elemento Cartão de Chamariz para YOOtheme Pro, você pode criar facilmente chamadas de produtos deslumbrantes, integrar funcionalidade AJAX, exibir listas de produtos e projetar cartões de produto personalizados. Aumente a atratividade visual do seu site de comércio eletrônico, ofereça uma experiência de compra sem interrupções e apresente seus produtos de forma eficaz para impulsionar as vendas e as conversões.


Lista completa de funcionalidades — https://flart.studio/yootheme-pro/teaser-card/features
Changelog — https://flart.studio/yootheme-pro/palette/changelog


Junte-se ao nosso canal no Discord — https://discord.com/invite/WaygWDg
Junte-se ao nosso canal no Telegram — https://t.me/flart_studio
Elementos Personalizados YOOtheme Pro da Flart Studio — https://flart.studio/

Functionality
This plugin adds everything that is missing from the default Yootheme Grid element. Excellent especially for e-commerce websites.
Ease of use
Really easy to use. If you can use any of Yootheme Pro's basic elements, you can use this one too.
Support
Excellent, excellent support. The guy should receive gold medals and awards for speed and friendliness.
Documentation
Documentation is not very thorough, but Yootheme offers documentation to their elements and logic more or less applies to this one as well.
Value for money
I bought a lifetime license but if I had to pay again, I would do it. A mandatory plugin for Yootheme.
I used this to: Almost every Yootheme-based website. Especially e-commerce sites.
Functionality
This YOOtheme Pro element is very powerful and diverse as a standalone element, dynamic content element or even in an ecommerce solution.
Ease of use
There's a slight learning curve to navigate all the options, but I wouldn't want it any other way. Very easy to add lots of options.
Support
10 stars! Anatoliy is amazing, fast and has a great turn-around time for support, updates and the discord community is great too.
Documentation
Value for money
Worth Every Penny! The support, the updates and UI design is very nice too.
I used this to: Multiple Websites included non-profits where users have to edit these themselves with zero coding knowledge needed.
Functionality
Достойный функционал, которого очень не хватает в пакете с билдером. Позволяет красиво вывести специфичный контент - ресторанное меню или пр
Ease of use
Огромный плюс - интуитивно понятное и легкое использование. Опубликовать тут ревью гораздо сложнее :-)
Support
Поддержка в Discord достаточно быстро решила проблему с регистрацией на сайте. само дополнение в особой поддержке не нуждается
Documentation
даже не смотрел документацию. и так все ясно и понятно. после установке появилась кнопка в билдере и всё. далее выбор полей очень понятен.
Value for money
конечно, дополнение стоит своих денег. я бы еще при оплате поставил колонку, куда можно вводить чаевые
I used this to: ? ???? ????? ??????????? ????. ???? ???? ??????? ??????? ???? ?? ?????

Excellent!Posted on 04 August 2021
Functionality
The element significantly expands the capabilities of the card and the grid of layout elements, which were often so lacking before.
Ease of use
Everything is in its place here, but complex combinations are difficult to understand for the first time.
Support
Support responds within a few hours, helps to sort out all the questions.
Documentation
No special documentation is needed here, but it is worth adding examples of basic configurations to make it easier to understand.
Value for money
The product is worth the money, this saves a lot of time, now I need to edit the elements myself to add some field.
I used this to: I use it for some Joomla sites for my clients without any issues
Grid 20 Pro element for YOOtheme Pro
Paid download

Grid 20 Pro element for YOOtheme Pro

By Flart Studio
Extension Specific
Experience unparalleled flexibility and design possibilities with the Grid Pro Element for YOOtheme Pro Builder. With its Modal Builder, unlimited Sublayouts, and 6 Nested Grids offering 8 Grid Positions, you have complete control over your layout. Take advantage of the 20 additional field sets for advanced customization across all options. Grid Pro — Custom YOOtheme Pro Element The ultimate s...
Table 9 element for YOOtheme Pro
Free

Table 9 element for YOOtheme Pro

By Flart Studio
Extension Specific
Enhance your data presentation with the Table 9 element for YOOtheme Pro. This powerful element supports up to 12 Columns with Advanced Styling and Visibility options. With DataTables integration, you can enable Table Search, Column Sorting, Filtering, and Pagination for seamless data management. Full Changelog — https://flart.studio/yootheme-pro/table-pro/changelog Demo — https://flart.studi...
Circle Progress element for YOOtheme Pro
Free

Circle Progress element for YOOtheme Pro

By Flart Studio
Extension Specific
Visualize progress on your web page with the Circle Progress Element for YOOtheme Pro. This versatile element offers a range of animations and flexible customization options, allowing you to create captivating visual representations of progress. Customize the element to align with your specific design requirements and add a dynamic touch to your web page. Circle Progress element for YOOtheme Pro...
Row Grid Layouts for YOOtheme Pro
Free

Row Grid Layouts for YOOtheme Pro

By Flart Studio
Extension Specific
Enhance your design flexibility with the Row Grid Layouts Plugin for YOOtheme Pro. This powerful plugin introduces over 25 unique five and six-column based layouts, expanding the available options within the YOOtheme Pro builder. Full Changelog — https://flart.studio/yootheme-pro/6-rows-layouts/changelog Join our Discord channel — https://discord.com/invite/WaygWDg Join our Telegram channe...
Animator element for YOOtheme Pro
Paid download

Animator element for YOOtheme Pro

By Flart Studio
Extension Specific
Create captivating animated headers and creative banners for your website effortlessly. With the Animator Element for YOOtheme Pro, you can easily incorporate dynamic content and leverage its extensive customization options to enhance your online presence. Full Changelog — https://flart.studio/yootheme-pro/animator/changelog Demo — https://flart.studio/yootheme-pro/animator/demo Join our D...
Palette element for YOOtheme Pro
Paid download

Palette element for YOOtheme Pro

By Flart Studio
Extension Specific
Are you looking to showcase a list, grid, or slider of various colors with their corresponding hex codes? Look no further than the Palette element for YOOtheme Pro Builder. Changelog — https://flart.studio/yootheme-pro/palette/changelog Demo — https://flart.studio/yootheme-pro/palette/demo Join our Discord channel — https://discord.com/invite/WaygWDg Join our Telegram channel — https:/...
Table Pro element for YOOtheme Pro
Paid download

Table Pro element for YOOtheme Pro

By Flart Studio
Extension Specific
Enhance your data presentation with the Table Pro element for YOOtheme Pro. This powerful element supports various advanced features, including Sublayouts, Modal Builder, and up to 24 Columns with Advanced Styling and Visibility options. With DataTables integration, you can enable Table Search, Column Sorting, Filtering, and Pagination for seamless data management. Full Changelog — https://flar...
Load More element for YOOtheme Pro
Paid download

Load More element for YOOtheme Pro

By Flart Studio
Extension Specific
Elevate your e-commerce or blog website by seamlessly displaying more products or blog posts without the need for page reloads. With the Load More element for YOOtheme Pro Builder, you have the option to choose between Load More and Infinite Scroll modes, providing a seamless user experience. Benefit from browser history and URL updates, as well as content prefill support. Changelog — https://f...
More Columns for YOOtheme Pro
Paid download

More Columns for YOOtheme Pro

By Flart Studio
Extension Specific
Unlock the full potential of column layouts with the More Element Columns Plugin for YOOtheme Pro. Expand your design possibilities by extending the available column options within YOOtheme Pro builder elements. With support for up to 24 grid column layouts, you can create stunning and versatile designs for all YOOtheme Pro and Flart Studio elements using the grid system. Changelog — https://fl...
Switcher Pro element for YOOtheme Pro
Paid download

Switcher Pro element for YOOtheme Pro

By Flart Studio
Extension Specific
Unlock unlimited possibilities with the Switcher Pro Element for YOOtheme Pro Builder. With its powerful features like Modal Builder, unlimited Sublayouts, and 6 nested grids with 6 grid positions, you have full control over your layout. Take advantage of the 20 additional field sets with advanced overriding capabilities, allowing you to customize every aspect of your design. The Switcher Pro Elem...
Shape Dividers Pro for YOOtheme Pro
Paid download

Shape Dividers Pro for YOOtheme Pro

By Flart Studio
Extension Specific
Elevate the visual appeal of your YOOtheme Pro builder with the Section Shape Dividers Plugin. With over 106+ lightweight SVG format dividers to choose from, you can easily enhance the sections of your website. Full Changelog — https://flart.studio/yootheme-pro/shape-dividers/changelog Demo — https://flart.studio/yootheme-pro/shape-dividers/demo Feature Comparison — https://flart.studio/yoo...
Shape Dividers for YOOtheme Pro
Free

Shape Dividers for YOOtheme Pro

By Flart Studio
Extension Specific
Elevate the visual appeal of your YOOtheme Pro builder with the Section Shape Dividers Plugin. With over 106+ lightweight SVG format dividers to choose from, you can easily enhance the sections of your website. Full Changelog — https://flart.studio/yootheme-pro/shape-dividers/changelog Demo — https://flart.studio/yootheme-pro/shape-dividers/demo Feature Comparison — https://flart.studio/yoo...
Counter element for YOOtheme Pro
Free

Counter element for YOOtheme Pro

By Flart Studio
Extension Specific
Elevate your web page with dynamic and visually appealing numbers using our Counter Element. Display your company's achievements, statistics, or any other numerical data with a wide range of customizable settings and captivating animations. With its user-friendly interface, you can effortlessly enhance the attractiveness of your web page with just a few clicks. Demo — https://flart.studio/yoo...
Changelog element for YOOtheme Pro
Free

Changelog element for YOOtheme Pro

By Flart Studio
Extension Specific
Effortlessly showcase the evolution of your project with the Changelog element. This simple yet powerful element provides a convenient solution for displaying a comprehensive list of changes made to your project. Each list item includes a version number, date, and labels to clearly indicate the type of change. Demo — https://flart.studio/yootheme-pro/changelog/demo Full Changelog — https://...
Switcher 10 element for YOOtheme Pro
Free

Switcher 10 element for YOOtheme Pro

By Flart Studio
Extension Specific
Unlock unlimited possibilities with the Switcher 10 element for YOOtheme Pro. With its powerful features like 2 nested grids with 6 grid positions, you have full control over your layout. Take advantage of the 10 additional field sets with advanced overriding capabilities, allowing you to customize every aspect of your design. Demo — https://flart.studio/yootheme-pro/switcher/demo Full Change...

Teaser Card element for YOOtheme Pro

Version:
1.1.9.2
Developer:
Flart Studio
Last updated:
Nov 29 2023
6 months ago
Date added:
Jul 14 2021
License:
GPLv2 or later
Type:
Paid download
Includes:
p
Compatibility:
J3 J4
Download

Uses Joomla! Update System

Score:


Write a review